שמואל מיקוניס 8

הנכס הנישום ממוקם ברח' מיקוניס בדרום תל אביב. הרחוב צדדי, חד סטרי, מסתעף מרח' המסגר וממוקם בעורף ציר התנועה לה גרדיה, מערבית לנתיבי איילון. הסביבה מאופיינת במבני מלאכה, לצד מבנים ותיקים. ניכרת בניה חדש של משרדים ותעסוקה.
חלקה 204 בגוש 6976 היא בשטח רשום 439 מ"ר ומהווה תוצר חלוקה של חלקה 145 שפוצלה. החלקה גובלת מצידה המזרחי בתוואי נתיבי איילון וממוקמת בעורף המבנים בחזית ציר רח' לה גארדיה.
בתחום החלקה בנוי מבנה מלאכה בן 4 קומות מעל מרתף, בעל חזות חיצונית דמוית אליפסה. הבנין נבנה בשנת 1962 ובמהלך השנים בוצעו בו שינויים, כיום מצבו הפיסי ירוד ומוזנח. מקרקעי המבקשת (ת"ח 6) ממוקמים בקומה ראשונה בשטח רשום 286.8 מ"ר. הקומה מחולקת ליחידות קטנות וכיום אינה מאוכלסת. 
  • דרישת שמאי ועדה: 17,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
  • שווי: 16,185 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
קביעות רלוונטיות נוספות בפסיקת השמאי המכריע:
שווי מ"ר מבונה משרדים - 4,400 ש"ח למ"ר.
עלות בנית שב"צ - 8,000 ש"ח למ"ר.
 

לעיון בפסיקה