שלוש 34

הסביבה - הנכס ממוקם בבניין המצוי ברח' שלוש 34 פינת רחוב אמזלג 18, שכונת נווה צדק בדרום מערב העיר תל אביב. שכונת נווה צדק מאופיינת בבתים בבניה נמוכה ותיקה לצד בניה מחודשת בני 3-1 קומות. רח' שלוש מסתעף מדרך יפו במזרח ומסתיים ברחוב המרד במערב, רחוב אמזלג מסתעף מרחוב פינס במזרח ומסתיים ברחוב ברנט במערב, הבניין מצוי בפינה הדרום מערבית של מפגש הרחובות.
הפיתוח הסביבתי מלא.
הנכס - חלקה 46 בשטח רשום של 355 מ"ר, צורתה טרפזית עם חזית צפונית באורך של כ- 20 מ' לרחוב אמזלג, וחזית מזרחית לרחוב שלוש באורך של כ- 15 מ'. על החלקה מצוי בניין וותיק הכולל 2 קומות (כולל קומת קרקע), ובו 3 יח"ד. המבנה בנוי בלוקים ובטון, הגג הינו גג רעפים. בקומת הקרקע שימושים מסחריים, בקומות העליונות מגורים.
נשוא השומה, תת חלקה 6, מהווה יח"ד בבניין, בנוי בקומת קרקע וקומה א', בשטח של כ- 235 מ"ר. הבניין ע"פ תכנית השימור תא/2650ב', מסווג כבניין לשימור עם הגבלות מחמירות.
  • שווי: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
באומדן השווי הובאה בחשבון הפחתה בגין עלויות שימור עודפות.

לעיון בפסיקה