שלום עליכם 49

הנכס הנדון מהווה דירת מגורים המצויה בקומת קרקע בבניין בן 4 קומות (כולל קומת קרקע חלקית), על חלקה 93 גוש 6906, כתובתו רחוב שלום עליכם 49, בחלק המערבי של מרכז העיר תל אביב.
רחוב שלום עליכם מסתעף מרחוב הירקון בדרום מערב ומסתיים ברחוב מנדלי מוכר ספרים בצפון מזרח, הבניין הנדון מצוי בחלקו הצפוני של הרחוב ומעבר המערבי.
סביבת הנכס מאופיינת במבני מגורים בבניה רוויה בני 6 - 3 קומות מעל קומת קרקע/עמודים, ותיקים לצד בניה חדשה. הפיתוח הסביבתי מלא.
חלקה 93, בשטח רשום של 348 מ"ר מבונה במבנה מגורים ותיק, בן 4 קומות בנוי בקיר משותף עם חלקה 92 מצפון (שלום עליכם 51). 
הבניין בן 4 קומות מעל מקלט בקומת מרתף וקומת קרקע בנויה חלקית, בבניין 8 יח"ד, ללא מעלית. הבינוי בבניין בחצאי קומות, ובכל חצי קומה דירה, בקומת הגג חדר כביסה, הגג בטון שטוח. 
הדירה, נשוא השומה, בקומת קרקע בבניין חזיתית לרחוב שלום עליכם.
אין השבחה!

לעיון בפסיקה