משה וילנסקי - 981,000 ש"ח קרקע ליח"ד

הנכס שבנדון ממוקם במתחם קרקע המצוי מעברו הצפוני של רחוב ויצמן, בשכונת נווה זמר בצפון רעננה. המתחם מצוי בשלבי פיתוח מלאים ובשלבי בניה שונים, בעל טופוגרפיה הכוללת שיפוע מתון העולה מדרום לצפון. 
חלקת המקור מספר 65, בשטח רשום של 10,178 מ"ר. בתוכנית רע/2015 הוקצה לחלקת מקור 65 מגרש תמורה 2083 המהווה חלקה חדשה 170.
חלקה 170 בעלת צורה דמוית מלבן, שטחה הרשום 4,081 מ"ר. 

לעיון בפסיקה