קישורים שימושיים

כאן תוכלו למצוא קישורים שימושיים למגוון נושאים הקשורים למפות ואתרים שימושיים, עקרונות בשמאות מקרקעין ועוד

אתרי נדל"ן ממשלתיים
אתר הנדל"ן הממשלתי - איתור עסקאות, דירות ושכונות על גבי מפה
איתור החלטות של שמאי מכריע
מנהל התכנון - איתור תכניות בשלבים שונים

רמ"י - רשות מקרקעי ישראל - איתור תוכניות מאושרות

רמ"י - רשות מקרקעי ישראל - מכרזי מקרקעין (יש לגלול לתחתית העמוד)
מחשבון הצמדה למדד - אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אתר המפות הממשלתי - איתור גוש, חלקה, כתובת ועוד
אתר המפות של העיר תל אביב יפו - GIS
שערי חליפין יציגים לפי תאריך מבוקש - אתר בנק ישראל

תקינה שמאית

01   פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן
02   יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה ומסחר
03   יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים לא בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה, מסחר ולקרקע חקלאית
04.1   הוראות לעריכת סעיף "זיהוי הנכס" בשומות מקרקעין
05   הוראות לעריכת סעיף "תאור הנכס והסביבה" בשומות מקרקעין
06   הוראות לעריכת סעיף "המצב התכנוני" בשומות מקרקעין
07   הוראות לעריכת סעיף "הזכויות בנכס" (מצב המשפטי) בשומות מקרקעין
08   הוראות לעריכת סעיף "עקרונות גורמים ושיקולים" בשומות מקרקעין
09   הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין
11   סוגיות מיסוי בשומות מקרקעין (פרק א'- התיחסות למע"מ)
14   פרוט מזערי נדרש בסקירה של שומת מקרקעין (Review)
15   פרוט מזערי נדרש בטבלת הקצאה ואיזון הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה
16   פרוט מזערי נדרש בשומת מקרקעין שעניינן הכרעה במחלוקת שמאית
17.1   פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ולצורך ישום תקינה חשבונאית
18   גילוי מינימלי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות עבור נכסי ההשקעה במקרקעין - ריט
19   פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי
20   פרוט נדרש בדו"ח לבדיקה של נכס מקרקעין שאינה כוללת הערכת שווי
21   פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי - בינוי
22   פרוט מזערי שנדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות

 

קווים מנחים בשמאות מקרקעין

פרק א'   חישוב דמי הסכמה בנחלה
פרק ב'   עריכת שומות למבני ציבור וקרקע למבני ציבור
פרק ג'   עריכת שומות לדרכים
פרק ד'   שומת המחיר הראוי בחלקה משלימה ונשלמת וזכויות משלימות
פרק ה'   התיחסות ל"הוצאות הפיתוח הסביבתי" בשומות מקרקעין
פרק ו'   שומת דמי השכירות הראויים למקבצי דיור
פרק ז'   ביצוע שומה על פי הפדיון העסקי בנכס הנשום
פרק ח'   שומת שווי בשימוש למקרקעין חקלאיים
פרק ט'   שומות זכויות בנכסים התפוסים ע"י דייר מוגן
פרק י'   עריכת שומות לחניונים
פרק יא'   עריכת שומות לנכסים המיועדים לארוח כפרי (צימרים)
פרק יב'   עריכת שומות למכוני טיהור שפכים (מט"ש)
פרק יג'   עריכת שומות למחצבות אבן לייצור אגרגטים
פרק יד'   עריכת שומה למטמנת אשפה
פרק טו'   בחירת "שיעור היוון כולל" בתחשיבי שומה
פרק טז'   סוגיות ייחודיות בשומות למשרדים
פרק יז'   ניתוח זכויות בנייה לשטחי שרות בשומות מקרקעין
פרק יח'   שימוש בגישת העלות ובחירת "הרווח היזמי"
פרק יט'   שומת פיצויים בגין שימוש ציבורי בתת הקרקע
פרק כ'   עריכת שומות לתחנות תדלוק
פרק כא'   שומות לקנסות בגין עברות בניה
פרק כב'   עריכת שומות לקרקע המיועדת לבתי עלמין
פרק כג'   פיצויים בגין הפקעת זכויות בקרקע חקלאית
פרק כד'  טיוטה   שומת חצרות
פרק כה'   שומות שמבוצעות עבור ממ"י
פרק כו'   עריכת שומות במסגרת הליכי חילוט