קיבלתם דרישת תשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר?

פסיקה תקדימית של בית משפט העליון מפסיקה נוהג גביית מיסים עודפת של שנים.
לפי פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון, לבקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד מספר בעלי נכסים שונים, מיום 1.1.2019, בר"ם 2283/18, הוחלט כי הועדה מקומית לתכנון ובניה אינה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית).
 
לאחר שנים ארוכות של גביית היטלי השבחה במועד מתן שימוש חורג מהיתר, בית המשפט הפך נוהג זה של עיריית ת"א ועיריות שונות ברחבי הארץ, ומעטה ואילך לא יגבו היטלים אלו.
 
רק נדגיש כי ככל והשימוש החורג המבוקש הינו חורג מהוראות התכנית (תב"ע), הוועדות המקומיות יוכלו להמשיך ולגבות היטל השבחה בגין פעולה זו.
 
לאור הוראות החוק כי היטל ההשבחה יגבה בגין עלויות תכנוניות בלבד, בית המשפט הבחין בין המצבים השונים, וציין כי אישור שימוש חורג מהיתר הינו פעולה רישומית ולא תכנונית (בטיפול מחלקת הרישוי ולא מחלקת התכנון).
 
עד כאן הפסיקה. מכאן הסבר
 
כאשר אדריכל עורך תכנית (תב"ע), בין ההוראות השונות מצויינים השימושים השונים המותרים בכל קומה. למשל במגדל בן 20 קומות, יותרו שימושי משרדים / תעשייה עתירת ידע ("היי טק") / מלונאות.
בתכנית היתר בניה מוגדר בעבור כל שטח במבנה שימוש ספציפי. בדוגמא שלנו, אישרו במקור מגדל בשימוש משרדים בלבד.
כיום, בעלי הזכויות מעוניינים להפוך את המגדל למלון.
 
לפני הפסיקה התקדימית שפורטה לעיל, במועד קבלת השימוש החורג למלונאות, וככל שנוצרת השבחה, על בעלי הזכויות במגדל חלה חבות בהיטל השבחה. אולם, לאור ולאחר הפסיקה, לא יחול חיוב בהיטל זה, כיוון שהשימוש למלונאות אושר במסגרת התכנית.
 
יודגש, כי ככל וברצון בעלי המגדל לשנות את השימוש בו למגדל מגורים, שימוש שאינו מופיע בתכנית, ולמעשה חורג ממנה, על שינוי זה ימשיך לחול חיוב בהיטל.