חלקה 135 בגוש 6410 שבנדון, מהווה חלק מחטיבת קרקע חקלאית בצפון מזרח העיר הוד השרון, בשטח כולל של כ- 1,287 ד'.
חטיבת הקרקע ממוקמת מדרום לכביש 531, ממערב ומצפון לשכונת גיל עמל וממזרח לרח' אסירי ציון.
חטיבת הקרקע כוללת, בנוסף לשטחים מעובדים גם מבני משק, סככות ומבנים חקלאיים לתעשיית ביצים.
החלקה הנדונה בשטח רשום של 8,732 מ"ר, פנויה וריקה, בצורת מלבן. המגרש הנדון בשטח של כ- 250 מ"ר ברוטו.
קביעות שווי:
  • ערך: 2,500 ש"ח למ"ר קרקע (מצב חדש)
    הערה #1: 1,100 ש"ח למ"ר קרקע (מצב קודם)