יוסף אליהו 17

הנכס - חלקה 96 בשטח רשום של 464 מ"ר, עם חזית מזרחית באורך של כ- 18מ' לרחוב יוסף אליהו, עומקה כ- 27 מ'. על החלקה מצוי בניין וותיק הכולל 3 קומות מעל קומת קרקע חלקית ומקלט בקומת מרתף, על הגג חדר כביסה, בבניין 9 יח"ד, הגג בטון שטוח.
נשוא השומה, תת חלקה 4, מהווה דירה בקומה א' של הבניין (מעל קומת עמודים) בשטח רשום של 70 מ"ר. הבניין ע"פ תכנית השימור תא/2650ב', מסווג כבניין לשימור בסגנון בינלאומי.

הסביבה - הנכס ממוקם בבניין המצוי ברח' יוסף אליהו 17, מרכז העיר תל אביב. רח' יוסף אליהו מחבר בין רחוב הנביאים בצפון לרחוב דיזינגוף בדרום, חלקה שניה מדרום לרחוב הנביאים. הסביבה מאופיינת בבנייני וותיקים בני 4-3 קומות מעל קומת. הפיתוח הסביבתי מלא.
  • שווי: 11,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
במקרה דנן, זכויות הבניה מתכנית הגגות שייכות לדירות הגג. מנגד, זכויות אלה מובאות במצב קודם לתכנית מס' 2650ב'. מצב זה יוצר, לכאורה, סתירה בין דרך התחשיב המוסבר לעיל ובין הוראות תיקון 126. בכדי לפתור את הסתירה, והואיל ולנכס הנמכר כאן, אין זכויות בתכנית הגגות, יש לחשב ההשבחה הנובעת מתכנית מס' 2650ב', לנכס הנמכר, כאמור לעיל, ולהוסיף עליה את החלק היחסי בתכנית הגגות, שקוזז, ששייך לדירות הגג. החלק היחסי יחושב לפי חלק הנכס מכלל חלק הדירות ללא זכויות בגג, לאחר ניכוי חלק דירת הגג. באופן זה יעשה יחוס היטל השבחה מכל תכנית לכל אחת מיחידות הדיור, וחלק הועדה המקומית בהיטל מכל תכנית לא יפגע.

אין תוספת שווי בגין מיתוג.
 

לעיון בפסיקה