חנה רובינא 12 - 9,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה דירת מגורים בקומת קרקע, בצידו הצפוני של הבניין ואליה מוצמד מרתף.
הבניין הינו בניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, מכיל 9 יח"ד. 
הנכס הנדון מצוי ברחוב חנה רובינא 12, במתחם זרובבל, בעיר הרצליה. 
הסביבה מאופיינת במבני מגורים בבנייה רוויה חדשה. הרחוב ומתאפיין בתנופת בניה. 
הפיתוח העירוני מלא.

 
  • שווי: 9,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
מקדם 0.25 למרתף חניה ומקדם 0.75 למרתף מגורים. 

לעיון בפסיקה