הר/1635/ה

מטרות התכנית:
שינוי תכנית הר/1635 המאושרת, כך שניתן יהיה לבנות מכוח תכנית זו תוספת של 17 מ"ר ל-23 המ"ר המאושרים ובסך הכל יהיה ניתן לבנות 40 מ"ר בחדר היציאה לגג. התכנית לא תחול על בניינים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1980 וניתן להוסיף להם זכויות בניה עפ"י תמ"א 38.
מועד קובע: 06-03-2000

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח בינוי