הר/1635/ד

מטרות התכנית:
תוספת זכויות לשם בניית גגות רעפים וניצולם או ניצול חלל גג רעפים קיים וזאת בבתי דירות קיימים עם כניסה משותפת וחדר מדרגות משותף, אשר נבנה עליהם גג רעפים בהיתר - על מלוא הגג או על חלקו, לפני ה-1 לינואר 2011. בנוסף תחול התכנית גם על בתי מגורים הכלולים במתחם תכנית הר/במ/7/א/1828/א.
מועד קובע: 31-01-2013
ערר (ת"א) 8116-04-18 - הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה נ' שמואל דנה
בהתאם לערר מיום 15.03.2020 אשר הוגש ע"י עיריית הרצליה על הכרעת השמאי המכריע בנכס ברחוב החרוב, הרצליה (גוש 6669 חלקה 608), בה נקבע כי תכנית הר/1635/ד אינה משביחה את הנכס.
וועדת הערר קיבלה את הערעור והנחתה את השמאי המכריע לחשב את ההשבחה בתכנית זו, שכן זכויות הבנייה לעליית הגג הוקנו בתכנית זו. 
עוד צוין כי הוועדה המקומית הנפיקה היתרי בניה לעליות גג עפ"י תכנית הר/1635/א, אך אלו הוענקו בשוגג.
 

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט 

אחד העם 42 - 7,500 ש"ח למ"ר מבונה

נשוא השומה מהווה דירת מגורים חזיתית בקומה שלישית, בשטח רשום של 59 מ"ר, כולל מרפסות. בהתאם למדידה גראפית מתשריט המצורף להיתר הבניה שטח הדירה כ-50 מ"ר + כ-21 מ"ר מרפסות. הדירה מחולקת...

קרא עוד