הר/מק/2283

מטרות התכנית:
​הסבת שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת לטובת שטחים עיקריים מתחת לכניסה הקובעת.
מועד קובע: 30-11-2016

צפייה בתקנון  צפייה בתשריט  נספח בינוי וחניה  נספח זכויות 

חנה רובינא 12 - 9,500 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס שבנדון מהווה דירת מגורים בקומת קרקע, בצידו הצפוני של הבניין ואליה מוצמד מרתף. הבניין הינו בניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, מכיל 9 יח"ד.  הנכס הנדון מצוי ברחוב חנה רובינא...

קרא עוד