הצנחנים 29 - כ- 435 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא הערכה ממוקם בחלקו הצפוני של רחוב הצנחנים ברעננה, בסופה של זרוע המתוכננת להתפצל מקצהו הצפוני של רחוב הצנחנים לכיוון מערב. הזרוע המתוכננת תהווה רחוב ללא מוצא שבסופו קילדסק (רחבת סיבוב). רחוב הצנחנים מהווה רחוב פנימי ושקט בחלק הצפון-מזרחי של רעננה, המתפצל צפונה מרחוב הטייסים. בקטע הסמוך לנכס רחוב הצנחנים הינו רחוב ללא מוצא. רחוב הצנחנים סלול באספלט ללא מדרכות.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע, חד ודו קומותיים, שנבנו בתקופות שונות.
הפיתוח הסביבתי כולל כבישים סלולים באספלט (ללא מדרכות בקטע הסמוך לנכס), תאורת רחוב, תשתיות חשמל, מים, ביוב וכיו"ב.
המגרש שבנדון, בתחום חלקה 639 בגוש 6578, ממוקם בעורף בתי המגורים הבנויים בעברו המערבי של חלקו הצפוני של רחוב הצנחנים. המגרש בעל צורה הדומה לאות "ר" בשטח של 922 מ"ר. ממזרח וממערב למגרש – בתי מגורים צמודי קרקע. מצפון למגרש – מגרשים ריקים המיועדים לבניה צמודת קרקע למגורים ומעברם בתי מגורים צמודי קרקע. מדרום למגרש – מגרש המיועד לשטח לבנייני ציבור. הגישה למגרש מתוכננת מכיוון צפון-מזרח, ע"י זרוע מתוכננת של רחוב הצנחנים.
במועד הביקור בנכס נמצא המגרש ריק ופנוי.
קביעות שווי:
  • ערך: כ- 435 ש"ח למ"ר מבונה
    הערה #1: 240 $ לפי שער חליפין 1.814 ש"ח לדולר