הצבעונים 3 - 12,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון נמצא בצידו המערבי של רחוב הצבעונים פינת רחוב התמר, במרכז הישוב.
הסביבה הינה אזור מגורים יוקרתי בבניה צמודת קרקע.
באזור קיים פיתוח סביבתי מלא הכולל חיבור לתשתיות העירוניות.
הנכס הנכס הנדון מהווה מגרש ביעוד מגורים א' עליו מתבצעת בימים אלו בנית בית מגורים. הקרקע מהווה את חלקה 223 בגוש 6671 ששטחה הרשום הינו 2,212 מ"ר.
קביעות שווי:
  • ערך: 12,000 ש"ח למ"ר מבונה