היובל 32 - 5,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס נשוא השומה ממוקם ברחוב היובל 32 ברעננה המהווה את המחצית הצפונית של החלקה מס' 66 בגוש 7655.
החלקה בעלת צורה טרפזית, במרכזה קיים בית חד משפחתי שנבנה עפ"י היתר בניה משנת 1998.
סביבת הנכס מאופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע בני 2-1 קומות.
הפיתוח הסביבתי מלא. 
קביעות שווי:
  • ערך: 5,000 ש"ח למ"ר מבונה