הנכס שבנדון ממוקם בחלקו הדרום-מזרחי של היישוב כפר שמריהו, מעברו המזרחי של רחוב דרך השדות, החוצה את היישוב לכיוון צפון, ומהווה ציר כניסה ליישוב מדרום, מכיוון רחוב המעפילים.
סביבת הנכס מאופיינת בבנייה צמודת קרקע יוקרתית למגורים, הכוללת שילוב בנייה חדשה לצד ותיקה.
הנכס הנדון מהווה את מגרש ב', המגרש האמצעי בחלקה 347 בגוש 6665, אשר חולקה בהסכם שיתוף לשלושה מגרשים.
שטח החלקה הרשום הכולל הינו 4,733 מ"ר. שטח המגרש הנדון, בהתאם להסכם השיתוף הנ"ל, הינו 1,133 מ"ר.
לאורך הצלע הדרומית של החלקה סלולה דרך אספלט לצורך גישה למגרשים הפנימיים. החלקה גובלת ממערב בדרך השדות, מדרום ומצפון בחלקות בנויות, וממזרח בתוואי מסילת הרכבת חיפה-תל אביב. נכון למועד הביקור המגרש פנוי ובלתי מבונה. שני המגרשים הנוספים בחלקה בנויים.
קביעות שווי:
  • ערך: 8,200 ש"ח למ"ר מבונה