האורנים 22 - 13,000 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון נמצא בצידו המזרחי של רחוב האורנים שהינו רחוב בצורת פרסה המתחבר לרחוב הנוטע מדרום. הסביבה הינה אזור מגורים יוקרתי בבניה צמודת קרקע.
באזור קיים פיתוח סביבתי מלא הכולל חיבור לתשתיות העירוניות.
הנכס הנכס הנדון מהווה מגרש עליו ניצב בית מגורים חד משפחתי חד קומתי. הקרקע הקרקע מהווה את חלקה 142 בגוש 6674 ששטחה הרשום 1,205 מ"ר. המבנה על החלקה הנדונה ניצב בית מגורים ששטחו כ- 120 מ"ר.

קביעות שווי:
  • ערך: 13,000 ש"ח למ"ר מבונה