בן יהודה 256

הנכס דירת מגורים צפונית בקומה עליונה של המבנה בשטח של 42.7 מ"ר רשום ו- 43/518 חלקים ברכוש המשותף. בעורף הדירה ממוקמת מרפסת גג פתוחה שאינה רשומה כהצמדה בנסח הרישום.

מבנה על החלקה ממוקם מבנה וותיק הבנוי בקיר משותף עם חלקה 38 הצמודה מצפון. המבנה כולל 2 קומות טיפוסיות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע המשמשת למגורים ולמסחר, קומת ביניים בשימושים כנ"ל ומרתף חלקי. בכל קומה 2 יח"ד, למעט קומות קרקע וביניים הכוללות דירה אחת בכל קומה. המבנה ללא מעלית וללא פתרונות חניה. 

חלקה 37 בגוש 6962 ממוקמת בצדו המזרחי של רחוב בן יהודה. החלקה בשטח רשום של 314 מ"ר, בעלת צורת משולש, הכולל חזית ברוחב של כ- 18 מ' לרחוב בן יהודה ועומק של כ- 32 מ'. 

הסביבה הינה החלק הצפוני של מרכז תל אביב, בתחום רובע 3. בסביבה מבני מגורים וותיקים בני 3 עד 5 קומות לצד מבני מגורים חדשים. רחוב בן יהודה הינו ציר מרכזי עם תנועה ערה של כלי רכב פרטיים, ציבוריים ומסחריים.
הנכס הנדון ממוקם בחלקו הצפוני של הרחוב, בקטע שבין הרחובות דיזנגוף בצפון וירמיהו בדרום, מחוץ לתחום הכרזת אונסק"ו ל"עיר הלבנה".
הפיתוח הסביבתי מלא. 
  • שווי: 22,000 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הזכויות במסלול חיזוק מבנה קיים נקבעו בסעיף 13 לתכנית, והינן לניצול זכויות בניה מתכניות מפורטות שטרם מומשו או ניצול זכויות התמ"א, לפי הגבוה, אך לא במצטבר. במסגרת שומה זו יחושבו זכויות התמ"א לפי הפטור בסעיף 19(ב)(10)(א) לתוספת השלישית, של 2.5 קומות.

לעיון בפסיקה