בורוכוב 43 - 6,300 ש"ח למ"ר מבונה

הנכס הנדון מהווה את היחידה המערבית בבית דו משפחתי ותיק, במגרש ששטחו כ- 782.5 מ"ר עם פני ובמצב תחזוקה ירוד. חצר הקרקע נמוכים כ-0.5 מ' ממפלס הרחוב, בשטח 72 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת. חצר הנכס מוזנחת וכוללת עץ שסק ותיק בחזית, גדר ורמפה המוליכה מהרחוב לכניסה לבית.
חלקה 16 בגוש 6577 מהווה חלקה רגולרית בשטח 1,565 מ"ר, עם חזית דרומית לרח' בורוכוב. על החלקה קיים מבנה מגורים דו משפחתי חד קומתי. 
הנכס נשוא חוות הדעת ממוקם בשכונת נווה עמל שבחלק הצפון מזרחי של הרצלייה, ממזרח לדרך ירושלים ומדרום לרעננה וכביש 531. רח' בורוכוב מהווה רח' מקומי חד סטרי מעגלי המתפצל צפונה מרח' כצנלסון וחוזר אליו והוא תוחם בליבו שטח ציבורי פתוח משולב במבנים ציבוריים. הסביבה מאופיינת במבני מגורים צמודי קרקע ותיקים וחדשים. הפיתוח בסביבה מלא וברמת תחזוקה סבירה.
  • שווי: 6,300 ש"ח למ"ר מבונה קרקע

לעיון בפסיקה