אלקלעי 5

הנכס מהווה דירת מגורים חזיתית בשטח רשום של 67 מ"ר, הממוקמת בקומה שניה מעל קומת ביניים וקומת קרקע מסחרית ולה כיוון אויר אחד לדרום.
חלקה 197 בגוש 6957 מהווה חלקה רגולרית דמוית מלבן עם חזית דרומית באורך 21.45 מ' לרח' אלקלעי.
על החלקה קיים מבנה מגורים בגובה 3 קומות מעל קומת קרקע וקומת ביניים + דירות גג, הבנוי בקיר משותף בחזית המזרחית והמערבית שלו. בבניין 26 יחידות רשומות. הקומות בבניין בנויות בחצאי מפלסים, 3 דירות בחזית הקדמית ו-2 דירות בחזית העורפית ב-3 קומות + 2 יח"ד במפלס הגג מעל קומת קרקע מסחרית ומרתף. במפלס קומת הגג הוקמה קונסטרוקציית פלדה הכוללת מדרגות לגג קל המשמש לגינון ומרפסת.
  • שווי: 22,500 ש"ח למ"ר מבונה קרקע
הובאה בחשבון הפחתה בגין עלות עודפת מתקני חניה ודחייה למימוש.

לעיון בפסיקה